Invalidní důchod 2013

Plný a částečný invalidní důchod - výše a výpočet

Částečný invalidní důchod

Částečný invalidní důchod se přiznává pojištěnci, jestliže poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o -33% z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Jaká je výše a výpočet částečného invalidního důchodu ?

Výpočet výše částečného invalidního důchodu je podobný jako u invalidního důchodu plného: skládá se z se základní výměry a s procentní výměry.

Výše základní výměry činí 2170 Kč. Výše procentní výměry se číní 0.75% za každý celý rok doby pojištění pojištěnce a dopočtené zůstatkové doby, avšak výše procentní výměry činí nejméně 385 Kč. (stav k březnu 2009)

Jaká je potřebná doba pojištění, pro vyplácení invalidního důchodu ?

Věk pojištěnce Potřebná doba pojištění
< 20 let méně než 1 rok
20 - 22 let 1 rok
22 - 24 let 2 roky
24 - 26 let 3 roky
26 - 28 let 4 roky
> 28 let 5 roků

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období posledních 10 let před vznikem částečné nebo plné invalidity. Pokud je pojištěnec Lékařskou posudkovou službou České správy sociálního zabezpečení uznán plně nebo částečně invalidním a nezíská potřebnou dobu pojištění, invalidní důchod není pojištěnci vyplácen.