Invalidní důchod 2013

Plný a částečný invalidní důchod - výše a výpočet

Plný invalidní důchod

Plný invalidní důchod je přiznán pojištěnci, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jestliže platí

  • poklesla pojištěnci schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo
  • pojištěnec je schopen soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek z důvodu svého zdravotního postižení

Jaká je výše a jaký je výpočet plného invalidního důchodu ?

Výše plného invalidního důchodu se skládá ze dvou složek: základní výměry a procentuální výměry. Výše základní výměry činí dle zákona 2170 Kč. Výše procentuální výměry se určí výpočtem 1.5% za každý celý rok doby pojištění plus dopočtená zůstatková doba. Dopočtená zůstatková doba je doba ode dne vzniku nároku pojištěnce na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku pojištěnce.

Výše procentuální výměry je stanovena na 770 Kč, maximální hranice plného invalidního důchodu není stanovena.

Potřebná doba pojištění na nárok vyplácení invalidního důchodu

Tabulka s potřebnou dobou pojištění je umístěna zde.